Aktívna ochrana proti fuzariózam zrna obilnín a kukurice


Mykotoxíny sú látky vznikajúce pri sekundárnom metabolizme húb vyznačujúce sa toxickými a karcinogénnymi vlastnosťami nebezpečnými pre ľudí aj zvieratá.

 • prvé informácie o škodlivom pôsobení fuzáriových mykotoxínov na človeka pochádzajú z Ruska (1942–1947)
 • boli zaznamenané prípady zažívacích problémov po konzumácii chleba zasiahnutého fuzáriovými mykotoxínmy - India (1987)
 • aflatoxíny sú často následne produkované na miestach produkcie fuzáriových toxínov na dozrievajúcej kukurici
 • sú vytvorené pravidlá pre reguláciu najvýznamnejších mykotoxínov s cieľom ochrany spotrebiteľov EÚ

Najvýznamnejšie fuzáriové toxíny sú fumonisin, deoxynivalenol a zearalenon.

Fumonisin:

 • neurotoxický efekt (najmä u koní), edémy pľúc, mozgu, poškodenia pečene, u človeka je spojovaný zo vznikom rakoviny pažeráku
 • B1 je klasifikovaný, ako karcinogénny pre človeka podľa klasifikácie IARC (International Agency for Research on Cancer)

Deoxynivalenol:

 • akútna toxicita je sprevádzaná zvracaním (najmä u prasiat), zvieratá prestávajú chodiť, strácajú na váhe a majú hnačky
 • toxíny Fusarium graminearum nie sú klasifikované ako karcinogénne pre človeka

Zearalenon:

 • spôsobuje neplodnosť u oviec, potraty a nízku pôrodnú váhu prasiat

Vplyv aflatoxínov na človeka a hospodárske zvieratá:

 • aflatoxíny sú pre človeka karcinogénne podľa  klasifikácie IARC
 • aflatoxín B1 je najčastejším toxínom v potrave
 • aflatoxín M1 je najbežnejší metabolit aflatoxínu B1 zistený v ľudskom tele a zvieratách, je často zistený napríklad v mlieku zvierat kŕmených stravou obsahujúcou aflatoxín B1
 • aflatoxín B1 spôsobuje hepatitídu pečene, pôsobí neurotoxicky a znižuje imunitu organizmu
 • akútna toxicita aflatoxínmi bola pozorovaná najmä v tropických oblastiach. Spôsobuje poškodenie pečene s vysokou mortalitou - až 60 %

Tabuľka predpisov EÚ pre reguláciu mykotoxínov - deoxynivalenol, zearalenon

Tabuľka predpisov EÚ pre reguláciu mykotoxínov - fumonisin, aflatoxíny


Ponechanie porastu hustosiatych obilnín a kukurice bez účinného ochranného zásahu proti fuzariózam v klase je veľkým rizikom v súčasnosti pri aktuálnych požiadavkách na kvalitu produkcie. Fuzariózy v pozberanej úrode spôsobujú závažné problémy, ktoré sa prejavujú nielen zhoršením technologickej akosti zrna, znížením klíčivosti osív, pekárenskej a sladovníckej kvality, ale aj kontamináciou zrna hygienicky a zdravotne nebezpečnými mykotoxínmi. Fuzariózy v klasoch sú schopné výrazne zredukovať úrodu i napriek tomu, že sa ostatné významné listové choroby počas vegetácie nevyskytovali.

Schéma redukcie obsahu DONu vďaka prípravku Prosaro
Širší aplikačný termín znamená efektívnejšiu kontrolu obsahu mykotoxínov

Ochrana porastu proti fuzariózam je založená na viacerých opatreniach, ktoré komplexne vedú k zníženiu ich výskytu a dosiahnutiu vysokej úrody kvalitného zrna. K zníženiu ohrozenia porastov fuzariózami prispieva dodržiavanie osevného postupu, nezvyšovanie podielu obilnín a kukurice v tejto rotácii a vhodná voľba odrôd, ktoré sú menej citlivé voči fuzariózam. Hlavným zdrojom infekcie pre napadnutie porastu sú nezapravené pozberové zvyšky predplodiny, najmä obilnín a kukurice. Vhodné počasie v období klasenia podporuje uvoľňovanie spór, ktoré sú vetrom prenášané až do klasov, kde spôsobujú počiatočné napadnutie. Bežné fungicídy a ich účinné látky nie sú dostatočne rozvádzané z listov do klasov, preto skoré aplikácie pred klasením chránia listy, zatiaľ čo neskôr objavené klasy zostávajú nechránené. Z tohto dôvodu je najskorší vhodný termín aplikácie fungicídov proti fuzariózam až po objavení sa celých klasov, na začiatku obdobia kvitnutia. V nevyrovnaných porastoch obilnín je častokrát rozdiel niekoľko dní v termíne kvitnutia hlavného stebla v porovnaní s odnožami kvôli rôznej vývojovej fáze. V poľných podmienkach neraz musí byť z dôvodu zrážok a premočenia pôdy odložené ošetrenie kým sa aplikačná technika dostane do porastu, čo často môže trvať aj niekoľko dní. Pri väčšine takýchto prípadov, je potrebné použiť fungicíd, ktorý má široký aplikačný interval a dosahuje vysokú účinnosť niekoľko dní pred aj po termíne infekcie.

Klas, zrno a plevy ošetrené a neošetrené Prosarom
Klas, zrno a plevy ošetrené a neošetrené Prosarom

Pre udržanie kontaminácie zŕn mykotoxínmi pod úrovňou platných limitov je najdôležitejšie cielené ošetrenie klasov a aplikáciu je potrebné realizovať v období kvitnutia obilnín (BBCH 61 - 69). Kombinácia dodržania správneho termínu a pokrytia klasu aplikačnou dávkou je polovicou úspechu, druhou je výber dostatočne účinného fungicídu. Väčšina vedeckých autorít uvádza protioconazol, tebuconazol a metconazol ako látky najefektívnejšie v boji proti fuzariózam. V prípravku Prosaro® 250 EC je osvedčený tebuconazole doplnený práve azolovou molekulou prothioconazole s unikátnou šírkou i úrovňou fungicídnej účinnosti. Prothioconazole sa od iných azolových účinných látok líši tým, že pozitívne ovplyvňuje fyziologické procesy v rastlinách, zvyšuje odolnosť voči stresujúcim nepriaznivým podmienkam (sucho, teplo) a zlepšuje výkonnosť fotosyntézy. Hlavným argumentom pre výber prípravku Prosaro® je registrovaná účinnosť na fuzariózy klasov v jednotnej dávke 0,8 l/ha v pšenici a súčasne aj v jačmeni. Naviac dosahuje výbornú účinnosť aj na listové choroby: septoriózu pšenice, hrdze, hnedú škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriovú škvrnitosť jačmeňa, múčnatku trávovú a steblolam. Niektoré obilniny, najmä jačmeň dvojradový a ovos, nie vždy vysunú viditeľne peľnice z kvietkov, a preto v tomto období môže byť ťažké presne určiť ich fázu kvitnutia. Pri jačmeni aplikáciu fungicídu proti fuzariózam odporúčame od konca klasenia až do obdobia 3 dní po objavení sa celého klasu z listovej pošvy. V pšenici sa efektívne aplikuje Prosaro® proti fuzariózam od fázy začiatku kvitnutia až do fázy 50% kvitnúcich kvietkov v klase. Prosaro® poskytuje pestovateľom obilnín reálnu možnosť efektívnej kontroly obsahu mykotoxínov v zrne umožňujúcu rešpektovanie hygienických noriem a tým aj vysoké ekonomické zhodnotenie produkcie.

Ukážka účinnosti jednotlivých fungicídov na pšeničnom poli
Ukážka účinnosti jednotlivých fungicídov v Želiezovciach.

V kukurici infekcia fuzariózami môže prebiehať viacerými spôsobmi. V prvom rade je to infekcia klíčiacimi rastlinami, pričom zdrojom infekcie sú pozberové zvyšky alebo samotné osivo. Druhým miestom napadnutia je perikarp - tkanivo obklopujúce zrno, na ktorom sa vplyvom abiotických faktorov tvoria mikroskopické trhlinky a ďalším je infekcia spôsobená hmyzom, v našich podmienkach je to najmä víjačka kukuričná, mora bavlníková a imága kukuričiara koreňového, ktoré poškodzujú rastlinné pletivá šúľkov. Počas kvitnutia je najvýznamnejšie napadnutie prostredníctvom kvitnúcich blizien, pričom spóry klíčia a prerastajú skrz blizny dovnútra šúľkov. 

Infikovaný šúľok osivového porastu kukurice fuzariózami
Infikovaný šúľok osivového porastu kukurice fuzariózami.

Výsledky ošetrenia Prosarom dokazujú výrazné zníženie obsahu mykotoxínov v zrne pod úroveň, ktorá je určená EÚ ako bezpečná hranica pre výkup a spracovanie zrna kukurice. Aby sa dostatočne využil potenciál tohto prípravku, je potrebné aplikovať Prosaro® pomocou špeciálnych samochodných postrekovačov v dávke 1 l/ha v množstve 300 l vody na hektár. Pri tejto dávke vody a aplikácii z výšky 3 metrov nad zemou sa dostane dostatočné množstvo postrekovej látky aj do zóny tvoriacich sa šúľkov. Aplikáciu je nutné vykonať v čase kvitnutia kukurice pokým sú blizny na šúľkoch zelené. Na základe skúseností odporúčame spoločnú aplikáciu insekticídu Decis® 50 EW a fungicídu Prosaro® 250 EC pre dosiahnutie nízkych úrovní mykotoxínov v zrne kukurice.

Pestovatelia s väčšou výmerou obilnín, kukurice, repky a slnečnice pre optimalizáciu nákladov môžu využiť jednorazovú XL objednávku v množstve 200 litrov Prosara a celých násobkov tohto množstva, balenie je rovnaké, 5 l kanistre ako pri bežnej objednávke, ale cena je o 5 % výhodnejšia. Prípravok Prosaro® je univerzálnym riešením fungicídnej ochrany pšenice, jačmeňa, kukurice, slnečnice a repky v období ich kvitnutia na široké spektrum chorôb. V jednom ošetrení je obsiahnutá ochrana klasu a aj udržanie zdravej zelenej listovej plochy, ktorá je dôležitá pre kvantitu a kvalitu úrody. Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Biologická účinnosť proti jednotlivým hubám rodu Fusarium

Látky prothioconazole a tebuconazole zamedzujúce rast hubových vlákien

Napadnuté zrno klasu pšenice fuzariózami

Napadnuté zrno klasu pšenice

Zelené blizny kukurice - vhodný termín pre aplikáciu prípravku

Zelené blizny kukurice-vhodný termín pre aplikáciu

Ing. Ján Hanuska

autor