Ochrana osobných údajov

Toto webové sídlo (ďalej len „webové sídlo“) poskytuje spoločnosť Bayer spol. s r.o. (ďalej len „my“). Ďalšie informácie o poskytovateľovi webového sídla nájdete v tiráži.

A. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

V nasledujúcom texte by sme vám chceli poskytnúť informácie o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, keď používate naše webové sídlo. Ak nie je v nasledujúcich kapitolách uvedené inak, zákonný dôvod na nakladanie s vašimi osobnými údajmi je daný skutočnosťou, že nakladanie s nimi je potrebné na sprístupnenie funkcií webového sídla, o ktoré žiadate.

1. Prístup k nášmu webovému sídlu

Keď si zobrazíte stránku z nášho webového sídla, váš prehliadač odošle nášmu serveru určité údaje. Tento proces prebieha z technických dôvodov a je potrebný na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie. Na zjednodušenie vášho prístupu k nášmu webovému sídlu sa zhromažďujú nasledujúce údaje, ktoré sa na krátky čas ukladajú a používajú:

 • IP adresa
 • dátum a čas prístupu
 • rozdiel oproti greenwichskému času (GMT)
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • stav prístupu / stavový kód HTTP
 • prenesený objem dát
 • webové sídlo žiadajúce o prístup
 • prehliadač, jazykové nastavenia, verzia prehliadača a operačného systému

Okrem toho, z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, tieto údaje ukladáme na určitý obmedzený čas, aby sme dokázali vystopovať osobné údaje v prípade neoprávneného prístupu k našim serverom alebo pokusu o takýto prístup.

2. Nastavenie súborov cookies

a) Čo sú súbory cookies?

Toto webové sídlo používa tzv. súbory „cookies“. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá do pamäte vášho počítača. Obsahujú určité informácie (napr. vami preferovaný jazyk alebo nastavenia sídla), ktoré váš prehliadač môže (v závislosti od životnosti súboru cookie) opätovne odoslať pri vašej nasledujúcej návšteve nášho webového sídla.

b) Aké súbory cookies používame?

Rozlišujeme dve kategórie súborov cookies: (1) funkčné, bez ktorých by bola funkčnosť nášho webového sídla obmedzená a (2) voliteľné, ktoré sa používajú na účely analýzy webového sídla a na marketingové účely. Nasledujúce tabuľky obsahujú podrobný opis súborov cookies, ktoré používame:


Funkčné súbory cookies


Voliteľné súbory cookies

c) Vyžaduje si váš súhlas

Voliteľné súbory cookies používame len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. Pri vašom prvom prístupe na naše webové sídlo sa zobrazí informačný pruh, kde vás žiadame o súhlas s používaním voliteľných súborov cookies. Ak tento súhlas poskytnete, uložíme na váš počítač súbor cookie a kým je tento súbor aktívny, informačný pruh sa nebude zobrazovať. Po uplynutí životnosti súboru cookie, alebo ak ho aktívne vymažete, sa informačný pruh bude zobrazovať znova pri každej vašej ďalšej návšteve nášho webového sídla a bude vás žiadať o poskytnutie súhlasu.

d) Ako zabrániť použitiu súborov cookies

Naše webové sídlo môžete samozrejme používať aj bez súborov cookies. Vo vašom prehliadači môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia alebo úplne zakázať používanie súborov cookies. To však môže spôsobiť obmedzenie niektorých funkcií alebo negatívne ovplyvniť použiteľnosť nášho webového sídla. Voči používaniu voliteľných súborov cookies môžete kedykoľvek namietať prostredníctvom príslušnej voľby uvedenej v tabuľke vyššie.

3. Analýza webového sídla

Na našom webovom sídle používame službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).

Spoločnosť Google analyzuje v našom mene spôsob, akým používate naše webové sídlo. Na tento účel používame okrem iného súbory cookies podrobnejšie opísané v tabuľke uvedenej vyššie. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vaším používaním nášho webového sídla (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou. Na našom webovom sídle sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adries, ktorú ponúka spoločnosť Google, a ktorá odstraňuje posledných 8 číslic (adresy typu IPv4), resp. posledných 80 bitov (adresy typu IPv6) z vašej IP adresy. Okrem toho, spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA.

Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, alebo úpravou vašich súhlasov vo vyššie uvedenej tabuľke, pričom v tomto prípade bude uložený súbor cookie s implicitným nesúhlasom. Obe možnosti zabránia používaniu služieb webovej analýzy, len kým používate prehliadač, v ktorom ste nainštalovali príslušný doplnok, resp. kým neodstránite súbor cookie s nesúhlasom.

Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú k dispozícii v týchto dokumentoch: Zmluvné podmienky programu Google Analytics, Zabezpečenie a ochrana osobných údajov v službe Google AnalyticsPravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

4. Odber nášho informačného bulletinu

Na našom webovom sídle sa môžete prihlásiť k odberu nášho informačného bulletinu. Na základe vášho predchádzajúceho súhlasu zaregistrujeme vami uvedenú e-mailovú adresu na odber informačného bulletinu.

Ak si želáte dostávať personalizovaný bulletin, môžete dobrovoľne poskytnúť aj nasledujúce doplňujúce informácie:

 •  E-mail

Pri prihlasovaní na odber nášho bulletinu používame tzv. postup dvojitého súhlasu. Po prihlásení sa na odber bulletinu na našom webovom sídle vám zašleme správu na zadanú e-mailovú adresu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie. Ak odber nepotvrdíte, automaticky bude zrušený. Aby sme zabránili akémukoľvek zneužívaniu vašich osobných údajov, vaše prihlásenie na odber aj jeho potvrdenie evidujeme, pričom ukladáme IP adresu, ktorú ste použili pri prihlásení na odber, čas prihlásenia a potvrdenia, správy, ktoré sme vám odoslali v súvislosti s prihlásením sa na odber, a znenie textu uvádzaného pri prihlásení sa na odber aj jeho potvrdení.

Váš súhlas s odberom nášho bulletinu môžete v budúcnosti kedykoľvek zrušiť. Ak chcete odber bulletinu zrušiť, môžete použiť príslušné prepojenie, ktoré je súčasťou každého bulletinu, alebo kontaktovať nižšie uvedené osoby .

5. Použitie funkcie odporúčania

Ak chcete naše stránky odporúčať ostatným, môžete tak urobiť pomocou funkcie „odporúčať“ na našom webovom sídle. Vo vašom aj našom oprávnenom záujme môžete zaslať správu ktorejkoľvek osobe, ak si myslíte, že príjemca správy by si želal takú správu dostať.

Osoby, ktoré si neželajú dostávať správy prostredníctvom funkcie odporúčania, môžu požiadať o zaradenie na zoznam blokovaných príjemcov pomocou postupu uvedeného v príslušnej správe.

Internetové stránky. Při deaktivaci vašeho uživatelského účtu budou údaje automaticky smazány.

B. Informácie o vašich právach

Nasledujúce práva sa na vás vo všeobecnosti vzťahujú na základe platných zákonov o ochrane údajov:

 • Právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré ukladáme;
 • Právo požiadať o opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
 • Právo nesúhlasiť so spracovaním údajov na účely, ktoré sú v našom záujme, vo verejnom záujme alebo na účel vytvárania profilov, ak nepreukážeme, že existujú závažné a preukázateľné dôvody nadradené vašim záujmom, právam a slobodám, alebo že takéto spracovanie údajov sa vykonáva na účel uplatnenia, vykonania alebo ochrany zákonných nárokov;
 • Právo na prenosnosť údajov;
 • Právo podať reklamáciu Úradu na ochranu údajov;
 • V budúcnosti môžete svoj súhlas so zhromažďovaním, spracúvaním a používaním vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie nájdete v kapitolách vyššie, ktoré opisujú spracovanie údajov na základe vášho súhlasu.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, vašu žiadosť adresujte na nižšie uvedenú adresu.

C. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, použite uvedený e-mail: dataprivacyCZSK@bayer.com alebo sa obráťte na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov na adrese:

Koncernový ředitel pro ochranu osobních údajů
Bayer AG
51368 Leverkusen
Německo

D. Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našom webovom sídle. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Preto odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové sídlo a informovali sa o možných zmenách podmienok.