Food Chain

Zdravá výživa je nevyhnutnou podmienkou spokojnosti každého človeka. Ovplyvňuje nielen zdravotný stav, ale dodáva tiež energiu, ktorú potrebujeme na zvládnutie prekážok každodenného života. Základom zdravej výživy je dobre vyvážená strava. Napríklad päť porcií ovocia a zeleniny denne má jednoznačný prínos pre imunitný systém a znižuje riziko srdcových chorôb a niektorých typov rakoviny. Vyvážený spôsob stravovania je priamo závislý na dostuponosti a šírke sortimentu cenovo akceptovateľných potravín v priebehu celého roka.

Pre tento cieľ zohrávajú rozhodujúcu úlohu integrované systémy pestovania. Food chain partnership umožňuje dostupnosť týchto integrovaných systémov pestovania, a tým prináša výhody všetkým výrobcom i spotrebiteľom potravín.

Všestranne výhodné partnerstvo

S Food chain partnership filozofiou sa Bayer CropScience zameriava na prínosy pre každú zo zúčastnených partnerských strán – od pestovateľov, spracovateľov, vývozcov či dovozcov až po obchodníka, a samozrejme pre konečného spotrebiteľa, ktorý nakupuje všetky druhy potravín ako súčasť zdravej stravy. Zákazníci si dnes omnoho viac uvedomujú, čo jedia a vyžadujú informácie o pôvode a spôsobe výroby konzumovaných potravín. Takéto očakávania sú veľkou výzvou pre všetkých producentov, spracovateľov a predajcov potravín.

Bayer CropScience ako jedna z najväčších svetových inovatívnych spoločností sa cíti byť plne zodpovedná za rozvoj dlhodobo udržateľných opatrení, ktoré dokážu byť užitočné každému hráčovi v potravovom reťazci. Food chain partnership prináša všetkým dohromady vývoj profesionálnych a praktických riešení potrieb trhu.

Prínos pestovateľom

Pestovateľ vopred presne vie, aké kvalitatívne parametre budú požadované na jeho produkciu. Bayer CropScience poskytne inovatívne a efektívne riešenie zodpovedajúce pravidlám integrovanej produkcie. Hlavnú výhodu pestovateľ získa v istote predaja, dobrom výnose pri zodpovedajúcej kvalite a nákladovo i užívateľsky optimalizované využitie prípravkov na ochranu rastlín.

Prínos spracovateľom

Spracovateľ už nebude nakupovať „anonymnú“ rastlinnú produkciu. Znalosť pôvodu a spôsobu výroby tovaru patrí k dôležitým kvalitatívnym ukazovateľom. Bude tak známe, odkiaľ produkcia pochádza a spracovateľ môže účinne eliminovať prípadné výrobné problémy. Hlavným prínosom je trvalo vysoká kvalita, ktorá minimalizuje straty počas spracovania alebo skladovania a sposkytuje vysokú návratnosť vložených investícií.

Prínos vývozcom / dovozcom

Obchod s komoditami rastlinného pôvodu je veľmi riskantný, najmä čo sa týka kvality. Rozhodujúcim faktorom je tu splnenie maxima reziduálnych limitov (MRL), pretože nevyhovujúci tovar je prakticky nepredajný. V rámci Food chain partnership uplatňuje Bayer CropScience svoje poznatky pri dodržiavaní limitov MRL a importných tolerancií podľa nárokov jednotlivých krajín. Vývozcovia alebo dovozcovia potravinárskeho tovaru získajú výrazne vyššiu istotu obchodovateľnosti a profitability svojej činnosti.

Prínos obchodníkom

Pre tovar na regáloch obchodníka bude chvarakteristická znalosť jeho pôvodu a spôsobu výroby. Kontrolovaná a štandardne vysoká kvalita umožní obchodníkom vybudovať si vyššiu dôveru svojich zákazníkov. Spokoný a lojálny zákazník zvyšuje obrat a ziskovosť obchodu. A navyše, vo vysoko konkurenčnom prostredí maloobchodu môže Food chain partnership priniesť toľko potrebnú odlišnosť.

Prínos spotrebiteľom

Každý spotrebiteľ vyžaduje kvalitné potraviny za rozumnú cenu, pokiaľ možno kedykoľvek v priebehu celého roka. Jedným z hlavných posolstiev Food chain partnership je skutočnosť, že každý zákazník sa môže úplne spoľahnúť na bezpečnosť a nezávadnosť nakupovaných potravín. Tie sú jedným z predpokladov zdravého životného štýlu mieriaceho ku zdravému a spokojnému človeku.

The browser compatibility override message