Herbicídna a fungicídna ochrana obilnín

Produkčná plocha obilnín so zastúpením v osevných postupoch na úrovni približne 40 % má dlhodobo najvýznamnejšie postavenie v rámci plodín pestovaných na Slovensku. Vysoký podiel obilnín na ornej pôde spojený s nedostatočným striedaním s vhodnými predplodinami zvyšuje nároky na úroveň ochrany proti škodlivým biotickým faktorom.

Hutton® sa vyznačuje výbornou účinnosťou proti hrdziam v obilninách
Hutton® sa vyznačuje výbornou účinnosťou proti hrdziam v obilninách.

Komplexná herbicídna ochrana naďalej zostáva dôležitým nástrojom v technológii rentabilnej výroby, vytvárajúca plodinám podmienky pre rast v prostredí bez konkurenčného pôsobenia burín. V súčasnosti dochádza nariadením Európskej komisie k znižovaniu používania mnohých starších pesticídnych látok, preto je dobrou správou stabilná ponuka herbicídnej ochrany od spoločnosti Bayer. Inovácie vo výskume a vývoji prinášajú najnovšie herbicídy so safenerom, ktoré súčasne eliminujú jednoklíčnolistové aj dvojklíčnolistové buriny a zároveň sú vysoko selektívne k obilninám. Dôvodov prečo si vybrať herbicíd Sekator® OD ako spoľahlivé riešenie proti dvojklíčnolistovým burinám je niekoľko. Výhodou použitia prípravku Sekator® OD je možnosť aplikácie už pri nízkych teplotách od 5°C. Mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu acetolaktát syntetáza, ošetrené citlivé buriny prestávajú v krátkom čase po aplikácii rásť, konkurovať obilnine, objavujú sa na nich chlorózy, nekrózy a postupne odumierajú. Sekator® OD obsahuje safener a dve sulfonylmočoviny, ktoré aj pri oneskorenej aplikácii negatívne neovplyvňujú vývin rastového vrcholu obilnín ani po fáze 2.kolienka. Spektrum účinku je široké, veľmi dobre pôsobí na rumančekovité a kapustovité buriny, úhorník liečivý, výmrv repky, lipkavec obyčajný, láskavce, nezábudku roľnú, hviezdicu prostrednú, ľuľok čierny, mlieč zelinný a výmrv slnečnice. Pri výskyte hluchaviek, mrlíkov, lobody, konopnice napuchnutej, pichliača roľného, horčiakov, veroník, pupenca roľného, fialiek, maku vlčieho, mlieča roľného a zemedymu odporúčame vždy použiť dávku 0,15 l/ha. Dvojklíčnolistové buriny by mali byť v maximálnej rastovej fáze 4 – 6 listov a lipkavec by mal mať najviac 10 praslenov. Najvhodnejší termín pre ničenie pichliača roľného je od fázy prízemnej ružice do výšky 10 – 15 cm. Olejová formulácia (OD) zlepšuje predovšetkým priľnavosť a pokryvnosť aplikovaného roztoku na burinách, zrýchľuje a zdokonaľuje prienik do rastlinných pletív. Prípravok je miešateľný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi, listovými hnojivami a regulátormi rastu s účinnou látkou chlormequat-chlorid.

Aplikovaný Husar® Active s neošetreným pásom pozemku na ukážkou zaburinenosti.
Aplikovaný Husar® Active s neošetreným pásom pozemku na ukážkou zaburinenosti.

Fungicídna ochrana je v súčasnosti nenahraditeľným prvkom technológie rentabilného pestovania obilnín s výrazným vplyvom na úrodu a kvalitu. V sladovníckom jarnom jačmeni sú z dôvodu udržania požadovaného zdravotného stavu porastov realizované priemerne dve fungicídne ošetrenia pričom v ozimných obilninách sú často vyžadované až tri zásahy proti chorobám listov a klasov. Z hľadiska skupín fungicídnych účinných látok sú najpoužívanejšie azoly, morfolíny, spiroketalamíny, strobiluríny a najnovšia skupina účinných látok SDHI.

Široká registrácia fungicídu Hutton
Široká registrácia fungicídu Hutton

V súčasnosti sú veľmi preferované všestranné fungicídy s obsahom viacerých účinných látok, ktoré sa vo svojom účinku vhodne dopĺňajú. Vďaka trojkombinácii dvoch azolov a spiroketalaminu spolu s vhodnými rozpúšťadlami a zmáčadlami je Hutton® komplexný fungicíd proti listovým a stonkovým chorobám. Univerzálnosť tohto výnimočného prípravku potvrdzuje registrácia do všetkých pestovaných hustosiatych obilnín. Hutton® si získal veľa pestovateľov vďaka prijateľnej cene v porovnaní k zisku, ktorý poskytuje a osvedčil sa aj v ročníkoch so silným tlakom hrdze plevovej. V pšenici, jačmeni, raži, tritikale a aj v ovsi odporúčame Hutton® aplikovať v dávke 0,8 l/ha od začiatku steblovania do začiatku klasenia (BBCH 30–51) pričom väčšie uplatnenie nachádza v termíne začiatkom steblovania obilnín. Pri skorých jarných ošetreniach sa používa na ochranu porastov proti steblolamu a častokrát sa pri aplikácii kombinuje s herbicídom. Hutton® vykazuje mimoriadnu úroveň účinnosti proti kompletnému spektru listových chorôb pšenice (múčnatka, septoriózy, hrdze), pričom v dávke 0,8 l/ha má významnú vedľajšiu účinnosť aj proti helmintosporióze pšenice (DTR). Podobne v jačmeňoch ponúka Hutton® nadštandardnú úroveň kontroly všetkých významných listových chorôb (hnedá a rynchospóriová škvrnitosť, múčnatka, hrdze) a súčasne má významný vedľajší účinok aj proti ramuláriovej škvrnitosti. Slogan „nepreniknuteľná trojitá obrana“ je v prípade tohto prípravku namieste. Napriek tomu, že tento prípravok má výbornú kuratívnu a eradikatívnu účinnosť, ak to podmienky umožňujú, vždy je efektívnejšie uprednostniť preventívnu aplikáciu. V pokusoch boli dostatočne overené kombinácie s vybranými herbicídmi (napr. Sekator® OD, Husar®, Husar® Active, Attribut®), s insekticídmi Decis® EW 50, Proteus® 110 OD a s rastovými regulátormi Spatial® Plus a Cerone® 480. Výnimočná komplexnosť fungicídnej účinnosti prípravku vylučuje potrebu kombinácií s inými fungicídmi. Spoločnosť Bayer predovšetkým vďaka neustálej inovácii ponúka pestovateľom riešenia od morenia osív cez herbicídnu ochranu, sled fungicídnych ošetrení až po insekticídne zásahy spolu s podrobným technickým poradenstvom na vysokej úrovni v rámci systému integrovanej ochrany rastlín pre dosahovanie vyššej rentability produkcie obilnín.

Fungicíd Hutton® je možné zakúpiť v cenovo výhodných setoch. Na výber sú sety s herbicídom Sekator® OD, s herbicídom Husar® WG alebo s herbicídom Husar® Active. Pestovatelia s väčšou výmerou môžu využiť jednorazovú XL objednávku v množstve 200 litrov Huttonu a celých násobkov tohto množstva (balenie je rovnaké, 5 l kanistre ako pri bežnej objednávke, ale cena je o 5 % nižšia). Zľavu na prípravky v sete a za objednávku XL nie je možné vzájomne kumulovať. Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Účinnosť Husar® Active proti lipkavcu.

Účinnosť Husar® Active proti lipkavcu.

Ing. Ján Hanuska

Product manager divízie CropScience Bayer, spol. s r.o.
autor