Komplexná fungicídna ochrana obilnín

Fungicídna ochrana je v súčasnosti nenahraditeľným prvkom technológie rentabilného pestovania obilnín s výrazným vplyvom na úrodu a kvalitu. V sladovníckom jarnom jačmeni sú z dôvodu udržania požadovaného zdravotného stavu porastov realizované priemerne dve fungicídne ošetrenia pričom v ozimných obilninách sú často vyžadované až tri zásahy proti chorobám listov a klasov. Z hľadiska skupín fungicídnych účinných látok sú najpoužívanejšie azoly, morfolíny, spiroketalamíny, strobiluríny a najnovšia skupina účinných látok SDHI. 

Pozitivní vplyv pripravku Hutton na asimilační aparát

V súčasnosti sú veľmi preferované všestranné fungicídy s obsahom viacerých účinných látok, ktoré sa vo svojom účinku vhodne dopĺňajú. Vďaka trojkombinácii dvoch azolov a spiroketalaminu spolu s vhodnými rozpúšťadlami a zmáčadlami je Hutton® komplexný fungicíd proti listovým a stonkovým chorobám. Univerzálnosť tohto výnimočného prípravku potvrdzuje registrácia do všetkých pestovaných hustosiatych obilnín. Hutton® si získal veľa pestovateľov vďaka prijateľnej cene v porovnaní k zisku, ktorý poskytuje a osvedčil sa aj v ročníkoch so silným tlakom hrdze plevovej.

Delaro® je kombináciou azolu a strobilurínu. Tieto zložky patria medzi svetovo najrozšírenejšie fungicídne látky produkované spoločnosťou Bayer. Použité účinné látky zlepšujú fyziologické procesy prebiehajúce v rastline súčasne s celkovou výkonnosťou  fotosyntézy tzv. zelený efekt, s následným zvýšením úrody. Delaro® obsahuje pri odporúčanej dávke najvyššie množstvo prothioconazolu na hektár spomedzi všetkých registrovaných fungicídov v obilninách na Slovensku. Výnimočné spojenie obidvoch účinných látok, ktoré sa pozitívne podieľajú na tzv. zelenom efekte a zvýšenej podpore využívania živín majú za dôsledok vyššiu stabilitu navýšenia úrod aj v ročníkoch s rozdielnym infekčným tlakom chorôb. Synergické pôsobenie oboch látok má výrazný vplyv na kvalitatívne a kvantitatívne parametre úrody. Ošetrenie Delarom je možné uskutočniť v širšom aplikačnom okne, ale najideálnejší termín aplikácie, kedy sa najlepšie využije potenciál prípravku je obdobie viditeľného až vyvinutého vlajkového listu (BBCH 37-39). Veľkou výhodou Delara je registrovaná účinnosť proti listovým chorobám aj fuzariózam tvrdej pšenice.

Retencia aplikovaných kvapiek Xpro technológie na listoch
Retencia aplikovaných kvapiek Xpro technológie na listoch

Novinkou z minulého roka vo fungicídnej ochrane obilnín je Boogie® Xpro. Názov Xpro vznikol zložením písmena „X“ z názvu účinnej látky bixafen a „pro“ ako počiatočných písmen názvu prothioconazol. Prívlastok Xpro v názve prípravkov súborne znamená, že patria do jednej skupiny produktov, ktoré obsahujú zmes bixafenu a prothioconazolu, prípadne doplnenú o ďalšiu účinnú látku. Boogie® Xpro prináša nové benefity rastlinám formou zvýšenej odolnosti voči suchu, rýchlejšou retenciou postrekovej dávky, dlhodobejším účinkom a nižšou teplotou povrchu rastlín. Tieto výhody umožňujú rastlinám lepšie odolávať extrémom v počasí a po aplikácii prinášajú profit aj v období s nízkym infekčným tlakom chorôb. U bixafenu je významná najmä podporná aktivita fotosyntézy a rastu rastlinných pletív, ktorá sa prejavuje zväčšením listovej plochy a navýšením úrody. Merania po aplikácii tejto účinnej látky dokázali predĺženie listovej plochy a taktiež pozitívny vplyv na šírku listov obilnín. Rastliny ošetrené bixafenom zo skupiny SDHI, lepšie odolávajú dlhotrvajúcemu suchu a po zmene podmienok rýchlejšie regenerujú. V Xpro technológii sú použité tri nové zmáčadlá, ktoré znižujú povrchové napätie kvapiek pričom napomáhajú lepšiemu rozprestretiu aplikačnej dávky na liste. Bixafen pôsobí kuratívne, preventívne a má dlhodobé reziduálne pôsobenie. Rastliny ošetrené účinnou látkou bixafen vykazujú nižšiu teplotu pletív na povrchu, vďaka čomu dokážu efektívnejšie produkovať stavebné zásobné látky a lepšie odolávať stresu z vysokých teplôt. Všetky tieto vlastnosti Xpro technológie sa prejavujú výrazne na navýšení úrody oproti neošetrenej kontrole tak počas vysokého ako aj nízkeho infekčného tlaku v jarnom období. V prípravku Boogie® Xpro je partnerom Xpro technológie účinná látka spiroxamin. Táto látka zvyšuje priechodnosť ostatných účinných látok do pletív a zvyšuje preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok proti múčnatke trávovej. Boogie® Xpro svojou účinnosťou zabezpečuje dlhodobú ochranu proti škvrnitostiam, septoriózam, DTR - helmintosporióze pšenice, múčnatke a hrdziam (vrátane hrdzi plevovej). Účinne likviduje kmene septoriózy pšeničnej rezistentnej voči strobilurínom a je vhodnou formou náhrady tohto typu produktov. Mimoriadne účinný je najmä proti najdôležitejším chorobám jačmeňa – hnedej a rynchospóriovej škvrnitosti pričom účinne chráni jačmene taktiež proti múčnatke trávovej a hrdziam. Registráciu v ozimnej pšenici a jarnom jačmeni dopĺňa možnosť použitia v jarnej pšenici, ozimnom jačmeni, raži a tritikale.

Účinnosť Boogie Xpro
Účinnosť Boogie Xpro

Z hľadiska prevencie výskytu a šírenia fuzarióz je potrebné v prvom rade dodržiavať správnu agrotechniku pri zakladaní porastov, najmä dôkladné zapracovávanie pozberových zvyškov predplodiny, striedanie plodín a sejbu kvalitného fungicídne moreného osiva. Väčšina vedeckých autorít uvádza protioconazol, tebuconazol a metconazol ako látky najefektívnejšie v boji proti fuzariózam. V prípravku Prosaro® 250 EC je osvedčený tebuconazol doplnený práve azolovou molekulou prothioconazol s unikátnou šírkou i úrovňou fungicídnej účinnosti. Výsledky s aplikáciou Prosara dokazujú výrazné zníženie obsahu mykotoxínov v zrne na úroveň, ktorá je určená EÚ ako bezpečná hranica pre výkup a spracovanie zrna obilnín.

Vplyv aplikácie bixafenu na šírku listov pšenice
Vplyv aplikácie bixafenu na šírku listov pšenice

Napriek tomu, že prípravky majú výbornú kuratívnu alebo eradikatívnu účinnosť, ak to podmienky umožňujú, vždy je efektívnejšie uprednostniť preventívnu aplikáciu. V pokusoch boli dostatočne overené kombinácie a miešateľnosť s vybranými herbicídmi (napr. Sekator® OD, Husar® WG, Husar® Active, Attribut®), s insekticídmi Decis® EW 50, Proteus® 110 OD a s rastovými regulátormi Spatial® Plus a Cerone® 480. Výnimočná komplexnosť fungicídnej účinnosti uvedených prípravkov vylučuje potrebu kombinácií s inými fungicídmi. Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Ing. Ján Hanuska

Product manager divízie CropScience Bayer, spol. s r.o.

autor