Vyššia úroveň fungicídnej ochrany obilnín

Od uvedenia prvého fungicídu do obilnín s tromi účinnými látkami prešlo dlhé obdobie, počas ktorého sme zaznamenali mnohé zmeny v klimatických podmienkach na Slovensku. Do popredia sa dostávajú agrotechnické zásahy, ktoré sa snažia eliminovať dopady extrémnych výkyvov v počasí. Výhodu získavajú nové prípravky a aplikácie s pridanými hodnotami, ktoré dokážu poskytnúť benefity pre rastliny aj v rozdielnych klimatických podmienkach. 

Nový štandard vo fungicídnej ochrane obilnín
Nový štandard vo fungicídnej ochrane obilnín.

Správne odhadnúť v priebehu vegetácie termín, aby sa dosiahol najefektívnejší pomer ceny a výkonu fungicídu je pri starších prípravkoch náročná úloha. Najlepšia účinnosť proti chorobám sa dosahuje pri preventívnej aplikácii a to znamená využiť v jarnom období obilnín minimálne všetky tri termíny aplikácie od T1 po T3. Vplyvom nestáleho jarného počasia je veľmi ťažké rozhodnúť sa na základe meteorologickej predpovede, aký infekčný tlak chorôb porast očakáva nasledujúce tri týždne. Ak nastane po fungicídnom ošetrení vhodné vlhké a teplé počasie je to výhodné pre celkovú úrodu a aj profit z hektára, no ak nastúpi po fungicídnom ošetrení suchá perióda počasia bez infekčného tlaku, odrazí sa to na nižšej úrode a súčasne vyšších nákladoch. V snahe vyriešiť tento rébus prichádza spoločnosť Bayer s kombináciou dvoch účinných látok, ktoré sa vo fungicídnych prípravkoch označujú prívlastkom Xpro. Xpro je patentované ochrannou známkou pre záruku originality tohto riešenia. Názov Xpro vznikol zložením písmena „X“ z názvu účinnej látky bixafen a „pro“ ako počiatočných písmen názvu prothioconazol. Prívlastok Xpro v názve prípravkov súborne znamená, že patria do jednej skupiny produktov, ktoré obsahujú zmes bixafenu a prothioconazolu a prípadne ešte ďalšiu účinnú látku. Prvým prípravkom obsahujúcim Xpro technológiu je fungicíd do obilnín Boogie® Xpro. Boogie® Xpro prináša nové benefity rastlinám formou zvýšenej odolnosti voči suchu, rýchlejšou retenciou postrekovej dávky, dlhodobejšiemu účinku a nižšou teplotou povrchu rastlín. Tieto výhody umožňujú rastlinám lepšie odolávať extrémom v počasí a po aplikácii prinášajú profit aj v období s nízkym infekčným tlakom chorôb. U bixafenu je významná najmä podporná aktivita fotosyntézy a rastu rastlinných pletív, ktorá sa prejavuje zväčšením listovej plochy a navýšením úrody. Merania po aplikácii tejto účinnej látky dokázali predĺženie listovej plochy a taktiež pozitívny vplyv na šírku listov obilnín. Rastliny ošetrené bixafenom zo skupiny SDHI, lepšie odolávajú dlhotrvajúcemu suchu a po zmene podmienok rýchlejšie regenerujú. 

Výhody chytrého fungicídu Boogie® Xpro
Výhody chytrého fungicídu Boogie® Xpro

V Xpro technológii sú použité tri nové zmáčadlá, ktoré znižujú povrchové napätie kvapiek pričom napomáhajú k lepšiemu rozprestretiu aplikačnej dávky na liste. Bixafen pôsobí kuratívne, preventívne a má dlhodobé reziduálne pôsobenie. Rastliny ošetrené účinnou látkou bixafen vykazujú nižšiu teplotu pletív na povrchu, vďaka čomu dokážu efektívnejšie produkovať stavebné a zásobné látky a lepšie odolávajú stresu z vysokých teplôt. Všetky tieto vlastnosti Xpro technológie sa prejavujú výrazne na navýšení úrody oproti neošetrenej kontrole počas vysokého ako aj nízkeho infekčného tlaku v jarnom období. V prípravku Boogie® Xpro je partnerom Xpro technológie účinná látka spiroxamin. Táto látka zvyšuje priechodnosť ostatných účinných látok do pletív a zvyšuje preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok proti múčnatke trávovej. 

Pozitívny vplyv účinnej látky bixafen na veľkosť listovej plochy
Pozitívny vplyv účinnej látky bixafen na veľkosť listovej plochy.

Boogie® Xpro svojou účinnosťou zabezpečuje dlhodobú ochranu proti škvrnitostiam, septoriózam, DTR - helmintosporióze pšenice, múčnatke a hrdziam (vrátane hrdzi plevovej). Účinne likviduje kmene septoriózy pšeničnej rezistentnej voči strobilurínom a je vhodnou formou náhrady tohto typu produktov. Mimoriadne účinný je najmä proti najdôležitejším chorobám jačmeňa – hnedej a rynchospóriovej škvrnitosti pričom účinne chráni jačmene taktiež proti múčnatke trávovej a hrdziam. Registráciu v ozimnej pšenici a jarnom jačmeni dopĺňa možnosť použitia v jarnej pšenici, ozimnom jačmeni, raži a tritikale. Boogie® Xpro je mimoriadne plastický fungicíd. Obilniny je možné ošetrovať už od rastovej fázy BBCH 30 (začiatok steblovania) až do štádia konca klasenia BBCH 59 podľa výskytu chorôb a nástupu infekčného tlaku. Ošetrenie sa zvyčajne vykonáva za účelom udržania zdravých vrcholových listov, pričom je vždy vhodnejšie uprednostniť preventívne ošetrenie. Vzhľadom na rozdielny pomer veľkosti vlajkového listu na tvorbe úrody u pšenice a jačmeňa odporúčame v týchto plodinách rozdielny prístup k získaniu maximálneho fungicídneho efektu. U pšenice sa najväčšou mierou na celkovej úrode zrna podieľa zdravotný stav vlajkového listu, preto ošetrenie odporúčame na začiatku objavenia vlajkového listu BBCH 37. Jačmene majú oveľa menší vlajkový list a preto aplikáciu a ochranu odporúčame smerovať skôr na vrchné listy v období vytvoreného tretieho kolienka BBCH 33. Boogie® Xpro umožňuje použitie širokého rozpätia dávok od 0,9 až po 1,2 l/ha, ale na základe výsledkov pokusov a aj skúseností pestovateľov z Českej republiky odporúčame používať jednotnú dávku 1 l/ha v pšenici aj jačmeni, ktorá je vhodným pomerom ceny ošetrenia a prínosu vo forme zvýšenej úrody. V prípade tank mix kombinácii s inými prípravkami vopred odskúšajte vzájomnú miešateľnosť jednotlivých zložiek v zmesi. V niekoľkých testoch sme odskúšali miešateľnosť s rastovými regulátormi Spatial® PlusCerone® 480 pričom sme zaznamenali len pozitívne výsledky daných kombinácii. Ošetrenie sa nesmie vykonávať pri teplotách nad 25 °C a za veľmi intenzívneho slnečného svitu a odporúčaná dávka vody je 200–400 l/ha.

Účinnosť Boogie® Xpro
Účinnosť Boogie® Xpro

Boogie® Xpro momentálne predstavuje fungicíd s mimoriadnou spoľahlivosťou a najvyššou mierou účinnosti. Vzhľadom k fyziologickým vlastnostiam jednotlivých účinných látok (najmä bixafenu) prináša použitie tohto fungicídu benefit nielen vo forme vysokej úrody ale aj kvality zrna. Boogie® Xpro predstavuje jeden z najmodernejších fungicídov, ktorý vďaka svojim chytrým vlastnostiam (zvýšenej odolnosti voči suchu, rýchlejšou retenciou postrekovej dávky, dlhodobejšiemu účinku a nižšou teplotou povrchu rastlín) prináša benefity pre všetkých pestovateľov obilnín za každých podmienok. Pestovatelia s väčšou výmerou obilnín môžu pre optimalizáciu nákladov využiť nákup fungicídu Boogie® Xpro spolu v cenovo výhodnom sete s fungicídom Prosaro® (40 litrov + 40 litrov). Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Hrdza plevová Puccinia striiformis

Hrdza plevová Puccinia striiformis

Hrdza pšeničná Puccinia tricina

Hrdza pšeničná Puccinia tricina

Múčnatka trávová (Erysiphe graminis, Blumeria graminis) v klase pšenice

Múčnatka trávová (Erysiphe graminis, Blumeria graminis) v klase pšenice

Rynchospóriová škvrnitosť Rhynchosporium secalis na jarnom jačmeni

Rynchospóriová škvrnitosť Rhynchosporium secalis na jarnom jačmeni

Septorióza plevová na pšenici Phaeoroshaeria nodorum (anamorfa Stagonospora nodorum)

Septorióza plevová na pšenici Phaeoroshaeria nodorum (anamorfa Stagonospora nodorum)

Septorióza pšeničná Mycosphaerella graminicola (anamorfa Septoria tritici)

Septorióza pšeničná Mycosphaerella graminicola (anamorfa Septoria tritici)

Ing. Ján Hanuska

autor